Våra Villkor

Vänligen läs igenom våra villkor!

Våra Villkor

Betalningsvillkor

Vi har följande betalningsmetoder

  • Swish / Kontant / Kortbetalning.
  • Vid fakturabetalning eller delbetalning kan RA Bilservice AB eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. RA Bilservice AB förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om du som kund som har valt betalsätt som av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet.


Villkor - Verkstad


1. Definitioner
a) Med konsument menas i dessa bestämmelser en fysisk person som beställer en tjänst för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet. För konsumenter gäller nedan av Konsumentverket/KO godkända villkor. Konsumenter omfattas av konsumenttjänstlagen (1985:716) (KTjL). Lagtexten eller en broschyr om lagen ska finnas tillgänglig hos verkstaden.
b) Med näringsidkare menas i dessa bestämmelser en fysisk eller juridisk person som beställer en tjänst för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. För näringsidkare finns särskilda bestämmelser.
c.) Med kund menas i dessa bestämmelser såväl konsument som näringsidkare.

2. Allmänt
Verkstaden åtar sig att:
a) utföra tjänsten fackmässigt.
b) med omsorg ta till vara kundens intressen.
c) samråda med kunden i den utsträckning som behövs och är möjligt.
d) tillhandahålla det material som behövs.

3. Beställning av Reparation
En skriftlig bekräftelse av uppdraget ska lämnas till kunden om denne inte avstår från att få en sådan och detta har noterats på bekräftelsen/arbetsordern. Ett avtal om och orsaken till en provisorisk reparation eller annan avvikelse från ett fackmässigt utförande ska antecknas på bekräftelsen.

4. Prisuppgift
Verkstaden ska lämna en skriftlig prisuppgift för hela uppdraget om uppdraget beräknas kosta 2000 kr eller mer. Undantag från att lämna en skriftlig prisuppgift är möjligt om konsumenten avstår från en sådan uppgift eller om uppdraget är så ospecificerat att det är omöjligt att lämna en uppgift ens om ett ungefärligt pris eller ett högsta pris. I övriga fall då kostnaden för uppdraget beräknas understiga 2000 kr, ska en skriftlig prisuppgift lämnas när konsumenten begär det.

Avser uppdraget enbart en förberedande undersökning eller felsökning, för att utreda omfattningen av eller kostnaden för en tjänst, är konsumenten skyldig att betala för undersökningen, med 800 sek per påbörjad timme. Verkstaden ska i sådana fall avtala om ett högsta pris för felsökningen om denna kostar 2000 kr eller mer om inte kunden avstår från en sådan uppgift. I undantagsfall, om det medför betydande praktiska svårigheter att lämna en skriftlig prisuppgift eller om uppdraget är ospecificerat enligt ovan, får prisuppgiften lämnas per telefon eller på annat lämpligt sätt.

Uppdraget och prisuppgiften ska godkännas av konsumenten innan arbetet påbörjas och noteras på beställningen. Om en ungefärlig prisuppgift lämnas får den inte överskridas med mer än 15 %, dock högst 2000 kr, om inte någon annan prisgräns har avtalats. Har konsumenten angett ett högsta pris (pristak) får det inte överskridas. Näringsidkare har endast har rätt till skriftlig prisuppgift på uttrycklig begäran.

5. Avrådande
Verkstaden är skyldig att avråda från de uppdrag som inte är till rimlig nytta för kunden, t ex när priset för reparationen överstiger hälften av fordonets marknadsvärde. Om kunden ändå önskar att få uppdraget utfört ska detta antecknas på bekräftelsen. Om det först under reparationens gång visar sig att reparationen inte kommer att bli till rimlig nytta för kunden ska verkstaden avbryta arbetet och begära kundens anvisningar.

6. Tilläggsarbete
Om det uppstår behov av att utföra ett arbete som inte omfattas av det ursprungliga uppdraget, men som p.g.a. sitt samband med uppdraget är lämpligt att utföra samtidigt, ska kundens anvisningar inhämtas. I de fall som kunden inte kan nås inom skälig tid får verkstaden ändå utföra tilläggsarbetet om priset är lågt i förhållande till det ursprungligen avtalade priset eller om det finns särskilda skäl att anta att kunden önskar få tilläggsarbetet utfört. Om kunden inte kan nås är verkstaden ändå skyldig att utföra ett tilläggsarbete om arbetet inte kan uppskjutas utan fara för allvarlig skada för kunden. För ett tilläggsarbete har verkstaden rätt till ett pristillägg som är skäligt med hänsyn till tilläggsarbetets art, omfattning och utförande, normalt högst 15 % av priset för det ursprungligen avtalade arbetet, dock högst 3000 kr. Har kunden angivit ett högsta pris får det inte överskridas, om inte verkstaden kan göra sannolikt att en ny överenskommelse har träffats.

7. Avbokning
Önskar kunden avboka sin tid, kan detta göras både skriftligt till info@rabilservice.se eller telefonledes, (Vardagar 09:00-19:00 eller Lördag 09:00-16:00). Avbokning är kostnadsfritt så länge den görs i enlighet med villkoren. Om avbokningen sker skriftligt till info@rabilservice.se måste mailet ha skickats till oss så vi kan avboka tiden, Alternativt att det görs via telefon om vi inte kunnat svara dig så får det ske via SMS med (Bilens Registreringsnummer och Namn) 24 timmar innan bokad tid. Om kunden avbokar för sent är kunden skyldig att betala en avbokningskostnad om 300 kr

8. Ombokning
Önskar kunden omboka sin tid, kan detta göras både skriftligt till info@rabilservice.se eller telefonledes, (Vardagar 09:00-19:00 eller Lördag 09:00-16:00). Ombokning är kostnadsfritt så länge den görs i enlighet med villkoren. Om ombokningen sker skriftligt till info@rabilservice.se måste mailet ha skickats till oss så vi kan omboka tiden, Alternativt att det görs via telefon om vi inte kunnat svara dig så får det ske via SMS med (Bilens Registreringsnummer och Namn) 24 timmar innan bokad tid. Om kunden ombokar för sent är kunden skyldig att betala en ombokningskostnad om 300 kr.

9. Kunden uteblir "No show"
Om kunden uteblir från en bokad verkstadstid utan att ha avbokat tiden senast 24 timmar innan bokad tid är kunden skyldig att betala en avgift om 300 kr, samt 20% avgift för retur av reservdel och materialens ordinarie värde.

10. Betalning av Reparation/Service
Om inte något annat följer av avtalet, är kunden betalningsskyldig sedan verkstaden har utfört tjänsten, dvs. i regel när bilen avhämtas. Verkstaden är skyldig att ställa ut en specificerad räkning om kunden begär det. Har kunden i tid begärt en specificerad räkning, är han inte skyldig att betala förrän han fått en sådan räkning. Betalar inte kunden vid avhämtningen vad verkstaden har att fordra på grund av uppdraget, får verkstaden hålla kvar fordonet till dess att den har fått betalt eller, vid tvist om betalningen, till dess att kunden har ställt godtagbar säkerhet för det belopp som verkstaden har krävt. En sådan säkerhet kan vara deponering av det omtvistade beloppet hos en bank. När beloppet har deponerats ska det anges att det får disponeras av den part som enligt en överenskommelse, ett beslut av Allmänna reklamationsnämnden eller ett domstolsavgörande är berättigad till hela beloppet eller en del därav.

Om fordonet har lämnats ut trots att kunden inte har betalat eller deponerat omtvistat belopp har verkstaden rätt att debitera dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) på det belopp som verkstaden är berättigad till.

11. Beställning av Reservdelar
Special beställda bildelar för kundens räkning (i samband med bokning av service eller reparation, till exempel, elektronik delar eller märkesspecifika delar), kan inte returneras, därav debiteras kunden hela kostnad. Övriga standard bildelar och material som ofta förekommer (i samband med service/reparation till exempel luftfilter, tändstift och liknande) debiteras en returavgift om 20 % av deras ordinarie värde.

12. Beställning av Däck / Däckförvaring
Beställda däck för kundens räkning (i samband med bokning) som inte avhämtas debiteras kunden en kostnad på 20% av däckens totala summa (bruttopris).

Däckförvaring: Förvaringstiden för Däck är 1 säsong Sommar/Vinter dvs. inlämnade före den 31 maj upphör den 31 december och, för Däck inlämnade före den 31 december så upphör den 31 maj. Om däcken inte hämtats ut efter sista dagen för förvaring då debiteras kunden ytterligare 1 säsongs förvaringsavgift. Betalning för däckförvaring sker vid avhämtning av däcken.

13. Verkstadens ansvar för fordonet
Verkstaden ansvarar för att fordonet inte skadas medan det är inlämnat. Ansvaret övergår på verkstaden när fordonet har ställts på en av verkstaden anvisad plats och nycklarna har överlämnats.

Verkstaden går fri från ansvar om den kan visa att skadan inte beror på försummelse från verkstadens sida.

För föremål som är kvarlämnade i fordonet och inte hör till den normala utrustningen ansvarar verkstaden endast om ett särskilt avtal om detta har träffats.

Verkstadens ansvar upphör när fordonet har avhämtats och nycklarna har överlämnats till kunden eller när fordonet på kundens begäran har ställts på en överenskommen plats och låsts.

14. Kostnad för förvaring
Om ett preciserat reparationsuppdrag inte lämnas inom fyra arbetsdagar fr.o.m. den dag då fordonet kom in till verkstaden trots att verkstaden gjort vad som ankommer på dem debiteras en förvaringskostnad fr.o.m. den femte dagen. Vidare debiteras en förvaringskostnad fr.o.m. den första vardagen efter överenskommen leveransdag eller, om en bestämd leveransdag inte har avtalats, i regel fr.o.m. den andra vardagen efter det att kunden har meddelats att fordonet är leveransklart. En förutsättning för att en förvaringskostnad ska kunna debiteras är att kunden, eller den som ska betala reparationen eller förvaringen, i förväg har underrättats om denna. Ovanstående gäller även vid en försäkringsskada. Kunden kan ha rätt att få ersättning för förvaringskostnaden från sitt försäkringsbolag. Förvaringskostnaden är 200 sek för varje dag.

15. Reklamation
Vill en konsument åberopa att tjänsten är felaktig bör kunden så snart som möjligt reklamera felet till verkstaden. En reklamation måste göras inom skälig tid efter det att konsumenten har märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som har gjorts inom två månader från det att felet upptäcktes ska alltid anses ha kommit in i rätt tid. Reklamationen får dock inte ske senare än tre år efter det att uppdraget avslutades. Reklamerar konsumenten för sent förlorar kunden rätten att åberopa felet. Verkstaden åtar sig att så snart som möjligt behandla en inkommen reklamation. Om ett fel uppkommer när fordonet finns på annan ort ska kunden ta kontakt med verkstaden för att samråda om vilka åtgärder som bör vidtas. Verkstaden är skyldig att ersätta kostnaden för en reparation eller annan åtgärd som kunden beordrat på annat håll endast om kunden först har kontaktat verkstaden, och denna inte har beaktat reklamationen trots att den har varit berättigad, eller om kunden pga. särskilda omständigheter inte har kunnat nå verkstaden. Verkstaden har rätt att debitera kunden för kostnader för en besiktning eller liknande undersökning av fordonet, orsakade av en uppenbart ogrundad reklamation, om kunden i förväg har informerats om dessa kostnader. En näringsidkare ska reklamera fel inom 14 dagar från det kunden upptäckt felet och kan inte reklamera senare än ett år efter avslutat uppdrag.

16. Reservdelar som kunden själv beställt
Vi tar inget ansvar för reservdelar som är repade/skadade eller går sönder efter en kort tid om kunden själv beställt eller köpt reservdelarna, Vi kan inte garantera att reservdelarna är godkända enligt tillverkarens specifikationer. Vi beställer endast original reservdelar och där ingår dessutom garanti på delar som vi beställer.

17. Utryckning med Jourbil
När vår Jourbil åker ut på ett arbete som kunden ringt in för så är kunden (inringaren) skyldig att betala en utryckningsavgift. Sker utryckningen efter arbetstid så debiteras kunden en jouravgift. Övriga kostnader för material och reservdelar är inte inräknade i priset för utryckning.
Våra villkor gäller från och med 2021-01-01.